Профилактика травматизмуВідповідно до ст. 22   Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» (далі – Закон) робочі органи виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних   випадків   здійснюють заходи,   спрямовані   на   запобігання   нещасним випадкам,   усунення загрози здоров'ю працівників,   викликаної умовами   праці,   у   тому числі:

    1) нада ють   страхувальникам   необхідні   консультації,   сприя ють у створенні   ними   та   реалізації   ефективної    системи    управління охороною праці;

    2) бер уть участь:

     у    розробленні    центральними    органами    виконавчої   влади державних   цільових та галузевих програм поліпшення стану безпеки, умов   праці   і   виробничого   середовища   та їх реалізації;

      у навчанні, підвищенні рівня знань працівників, які вирішують питання охорони праці;

      в організації     розроблення     та     виробництва      засобів індивідуального захисту працівників;

  3)   перевіря ють   стан профілактичної роботи та охорони праці на підприємствах,   б ер уть   участь   у розслідуванні всіх нещасних випадків на виробництві,   а також професійних захворювань;

   4) ведуть   пропаганду   безпечних   та   нешкідливих   умов   праці, організовують    створення    тематичних    кінофільмів,     радіо-     і телепередач,   розповсюджують нормативні акти,   підручники, журнали,   іншу спеціальну літературу,   плакати,   пам'ятки   тощо   з питань   соціального   страхування   від нещасного випадку та охорони праці.  

    5) бер уть   участь    у    розробленні    законодавчих    та    інших нормативних актів про охорону праці;

    6) вивча ють та поширю ють позитивний досвід створення безпечних та нешкідливих умов виробництва;

    8) викону ють інші профілактичні роботи.

Відповідно до с т . 23. Закону в иконання статутних   функцій   та обов'язків Фонду соціального страхування   від   нещасних   випадків   щодо   запобігання    нещасним випадкам покладається на страхових експертів з охорони праці .

Страховими експертами   з   охорони   праці можуть бути особи з вищою спеціальною освітою за фахом спеціаліста з охорони праці або особи   з   вищою   технічною   або   медичною освітою,   які мають стаж практичної   роботи   на   підприємстві   не   менше   трьох   років    та відповідне   посвідчення,   яке   видається   спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади.

Страхові експерти з охорони праці мають право:

     1) безперешкодно та в будь-який час відвідувати   підприємства для    перевірки    стану    умов    і   безпеки   праці   та   проведення профілактичної роботи з цих питань;

   2) у складі відповідних комісій брати участь у   розслідуванні нещасних   випадків   на   виробництві та професійних захворювань,   а також у перевірці знань з охорони праці працівників підприємств;

    3) одержувати від роботодавців   пояснення   та   інформацію,   в тому   числі   у   письмовій   формі,   про   стан охорони праці та види здійснюваної   діяльності;  

     4) брати   участь   у   роботі   комісій   з   питань охорони праці підприємств;

    5) вносити роботодавцям обов'язкові для виконання подання про порушення   законодавства   про   охорону праці, а органам виконавчої влади   з   нагляду   за   охороною   праці - подання щодо застосування адміністративних   стягнень   або   притягнення   до   відповідальності посадових   осіб,   які допустили ці порушення, а також про заборону

подальшої   експлуатації робочих місць, дільниць і цехів, робота на яких   загрожує   здоров'ю   або життю працівників;

     6) складати протоколи про   адміністративні   правопорушення   у випадках, передбачених законом;

    7) брати   участь   як   незалежні   експерти   в роботі комісій з випробувань   та   приймання   в   експлуатацію   виробничих   об'єктів, засобів   виробництва   та   індивідуального   захисту,   апаратури   та приладів контролю.

Страхові експерти з охорони праці провадять   свою   діяльність відповідно   до   Положення про службу страхових експертів з охорони праці,   профілактики    нещасних    випадків    на    виробництві    та професійних захворювань , затвердженого Постановою Правління Фонду від 15.08.2001 р. № 24.